การพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ชื่อ - สกุล : น.ส.กนกวรรณ จัดสวย
หลักสูตร : การพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ผู้จัด : สพฐ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ระดับ : ภาค
ประเภท : Onsite
รหัสหลักสูตร : 1
ชั่วโมงอบรม : 12
ปีการศึกษา : 2566
วันที่เริ่ม : 19 พฤศจิกายน 2566
วันที่สิ้นสุด : 19 พฤศจิกายน 2566
เอกสาร/หลักฐาน :