การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์วิชาสิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติราชการ
ชื่อ - สกุล : นายกฤษนัส วังสาร
หลักสูตร : การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์วิชาสิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติราชการ
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 14
ชั่วโมงอบรม : 3
ปีการศึกษา : 2567
วันที่เริ่ม : 1 เมษายน 2567
วันที่สิ้นสุด : 9 เมษายน 2567
เอกสาร/หลักฐาน :