การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชา การเป็นข้าราชการ
ชื่อ - สกุล : นางนันทวัน แดงฟู
หลักสูตร : การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชา การเป็นข้าราชการ
ผู้จัด : สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 0
ชั่วโมงอบรม : 2
ปีการศึกษา : 2566
วันที่เริ่ม : 11 เมษายน 2567
วันที่สิ้นสุด : 11 เมษายน 2567
เอกสาร/หลักฐาน :