การพัฒนาทางไกลด้วยยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชา สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติราชการ
ชื่อ - สกุล : ว่าที่ ร.ต.มงคล หนูสา
หลักสูตร : การพัฒนาทางไกลด้วยยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชา สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติราชการ
ผู้จัด : สำนักงานข้าราชการพลเรือน
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 14
ชั่วโมงอบรม : 3
ปีการศึกษา : 2567
วันที่เริ่ม : 12 เมษายน 2567
วันที่สิ้นสุด : 12 เมษายน 2567
เอกสาร/หลักฐาน :