เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านHR(HR Teach)
ชื่อ - สกุล : นางแสงดาว ปัญญาวงศ์
หลักสูตร : เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านHR(HR Teach)
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 51
ชั่วโมงอบรม : 3
ปีการศึกษา : 2567
วันที่เริ่ม : 8 เมษายน 2567
วันที่สิ้นสุด : 8 เมษายน 2567
เอกสาร/หลักฐาน :