การอบรม ตามโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตร การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ชื่อ - สกุล : นางวิจิตรา กาแก้ว
หลักสูตร : การอบรม ตามโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตร การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผู้จัด : สพฐ.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 6237
ชั่วโมงอบรม : 20
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 20 เมษายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 20 เมษายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :