การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน
ชื่อ - สกุล : นางวิจิตรา กาแก้ว
หลักสูตร : การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน
ผู้จัด : คุรุสภา
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 699181001
ชั่วโมงอบรม : 12
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 23 มกราคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 23 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร/หลักฐาน :