การอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและการจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในยุค NEXT Normal
ชื่อ - สกุล : นางวรรณี ปันอ้าย
หลักสูตร : การอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและการจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในยุค NEXT Normal
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 2
ชั่วโมงอบรม : 3
ปีการศึกษา : 1
วันที่เริ่ม : 11 กันยายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 11 กันยายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :