หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6
ชื่อ - สกุล : น.ส.น้ำเพชร สิงหราไชย
หลักสูตร : หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6
ผู้จัด : สสวท.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 63026
ชั่วโมงอบรม : 20
ปีการศึกษา : 2563
วันที่เริ่ม : 16 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 16 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :