ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล
ชื่อ - สกุล : นางจิรารัตน์ บริวัน
หลักสูตร : ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล
ผู้จัด : บริษัท นวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษา จำกัด
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 628181076
ชั่วโมงอบรม : 20
ปีการศึกษา : 2563
วันที่เริ่ม : 20 กันยายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 27 กันยายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :