การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ชื่อ - สกุล : นางจิรารัตน์ บริวัน
หลักสูตร : การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ผู้จัด : สสวท.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 63025
ชั่วโมงอบรม : 20
ปีการศึกษา : 2563
วันที่เริ่ม : 23 มกราคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 4 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร/หลักฐาน :