การสอนเพศวิถีศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ - สกุล : นายดลกิต นาทชัชวาลกุล
หลักสูตร : การสอนเพศวิถีศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้จัด : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ Path2health foundation
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 160310
ชั่วโมงอบรม : 22
ปีการศึกษา : 2563
วันที่เริ่ม : 20 เมษายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 27 เมษายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :