การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทร์เกษม หลักสูตรที่ 9 Active Learning
ชื่อ - สกุล : นางสุมาลี สมบัติปัญญ์
หลักสูตร : การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทร์เกษม หลักสูตรที่ 9 Active Learning
ผู้จัด : กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 9
ชั่วโมงอบรม : 6
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 10 กันยายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 10 กันยายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :