การอบรมหลักสูตรสถาบันคุรุพัฒนารับรอง หลักสูตรระดับกลาง (Intermediate level)
ชื่อ - สกุล : นางสุมาลี สมบัติปัญญ์
หลักสูตร : การอบรมหลักสูตรสถาบันคุรุพัฒนารับรอง หลักสูตรระดับกลาง (Intermediate level)
ผู้จัด : หน่วยพัฒนาครู บริษัท อมร 8558 พัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมทางการศึกษา จำกัด
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 623042016
ชั่วโมงอบรม : 20
ปีการศึกษา : 2562
วันที่เริ่ม : 13 เมษายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 15 เมษายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :