การอบรมตามโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากลในกิจกรรมพัฒนาครูให้มีวิทยาฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ชื่อ - สกุล : นางสุมาลี สมบัติปัญญ์
หลักสูตร : การอบรมตามโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากลในกิจกรรมพัฒนาครูให้มีวิทยาฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ผู้จัด : โรงเรียนสา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
รหัสหลักสูตร : 206
ชั่วโมงอบรม : 6
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 11 กรกฎาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 11 กรกฎาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :