การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา: การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E- Learning"
ชื่อ - สกุล : นางสุมาลี สมบัติปัญญ์
หลักสูตร : การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา: การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E- Learning"
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
รหัสหลักสูตร : 122151
ชั่วโมงอบรม : 21
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 2 มีนาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 2 มีนาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :