ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสมรรถนะสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชื่อ - สกุล : น.ส.สุภาพรรณ สิทธิวงศ์
หลักสูตร : ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสมรรถนะสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ผู้จัด : สสวท. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 11218222564
ชั่วโมงอบรม : 20
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 5 มิถุนายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 6 มิถุนายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :