หลักสูตรเพศวิถีศึกษา
ชื่อ - สกุล : น.ส.ศิริลักษณา คำวัง
หลักสูตร : หลักสูตรเพศวิถีศึกษา
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการกศึกษาขั้นฐาน หรือ สพฐ. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และ บริษัท P2H
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 60990881
ชั่วโมงอบรม : 22
ปีการศึกษา : 2562
วันที่เริ่ม : 21 สิงหาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 23 สิงหาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :