การเขียนโปรแกรมภาษา Python (C4T Plus-Python)
ชื่อ - สกุล : นายกฤษฎาพงษ์ สุตะ
หลักสูตร : การเขียนโปรแกรมภาษา Python (C4T Plus-Python)
ผู้จัด : สพฐ. และ สสวท.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 64069
ชั่วโมงอบรม : 16
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 1 สิงหาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 31 ตุลาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :