การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ชื่อ - สกุล : น.ส.ศิริลักษณา คำวัง
หลักสูตร : การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 62037
ชั่วโมงอบรม : 20
ปีการศึกษา : 2562
วันที่เริ่ม : 1 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 3 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :