การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที 1-3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher(C4T-8) รหัส 63025
ชื่อ - สกุล : น.ส.ศิริลักษณา คำวัง
หลักสูตร : การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที 1-3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher(C4T-8) รหัส 63025
ผู้จัด : สสวท
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 63025
ชั่วโมงอบรม : 20
ปีการศึกษา : 2563
วันที่เริ่ม : 16 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 16 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :