ผ่านการเรียนออนไลน์ตามเกณฑ์การวัดผลในรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ชื่อ - สกุล : นายเกษมศานต์ กาวิชัย
หลักสูตร : ผ่านการเรียนออนไลน์ตามเกณฑ์การวัดผลในรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 4
ชั่วโมงอบรม : 5
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 20 สิงหาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 20 สิงหาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :