อบรมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาครูคณิตศาสตร์สู่ยุคEducation 4.0:ม.ปลาย
ชื่อ - สกุล : นางเนตรนภา ขจรบริรักษ์
หลักสูตร : อบรมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาครูคณิตศาสตร์สู่ยุคEducation 4.0:ม.ปลาย
ผู้จัด : ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
รหัสหลักสูตร : 614021016001
ชั่วโมงอบรม : 16
ปีการศึกษา : 2561
วันที่เริ่ม : 1 กันยายน 2561
วันที่สิ้นสุด : 2 กันยายน 2561
เอกสาร/หลักฐาน :