การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนแลการสอนอย่างสร้างสรรค์
ชื่อ - สกุล : นางเนตรนภา ขจรบริรักษ์
หลักสูตร : การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนแลการสอนอย่างสร้างสรรค์
ผู้จัด : โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
รหัสหลักสูตร : 613181099
ชั่วโมงอบรม : 12
ปีการศึกษา : 2561
วันที่เริ่ม : 30 มิถุนายน 2561
วันที่สิ้นสุด : 1 กรกฎาคม 2561
เอกสาร/หลักฐาน :