อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา:ม.ต้น
ชื่อ - สกุล : นางเนตรนภา ขจรบริรักษ์
หลักสูตร : อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา:ม.ต้น
ผู้จัด : สสวท.ร่วมกับสพฐ.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
รหัสหลักสูตร : 62025
ชั่วโมงอบรม : 18
ปีการศึกษา : 2562
วันที่เริ่ม : 9 พฤษภาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 11 พฤษภาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :