อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา:ม.ปลาย
ชื่อ - สกุล : นางเนตรนภา ขจรบริรักษ์
หลักสูตร : อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา:ม.ปลาย
ผู้จัด : สสวท.ร่วมกับสพฐ.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
รหัสหลักสูตร : 62025
ชั่วโมงอบรม : 24
ปีการศึกษา : 2562
วันที่เริ่ม : 17 พฤษภาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 20 พฤษภาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :