อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูม.1-3
ชื่อ - สกุล : นางเนตรนภา ขจรบริรักษ์
หลักสูตร : อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูม.1-3
ผู้จัด : สพฐ.ร่วมกับสสวท.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 63025
ชั่วโมงอบรม : 20
ปีการศึกษา : 2563
วันที่เริ่ม : 15 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 17 มกราคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :