อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูม 4-6
ชื่อ - สกุล : นางเนตรนภา ขจรบริรักษ์
หลักสูตร : อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูม 4-6
ผู้จัด : สพฐ.ร่วมกับสสวท.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 63026
ชั่วโมงอบรม : 20
ปีการศึกษา : 2563
วันที่เริ่ม : 18 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 19 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :