การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร”หลักสูตรอบรมออนไลน์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3”
ชื่อ - สกุล : นายสมนึก ปินตา
หลักสูตร : การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร”หลักสูตรอบรมออนไลน์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3”
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 1
ชั่วโมงอบรม : 20
ปีการศึกษา : 2563
วันที่เริ่ม : 31 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 4 มิถุนายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :