การอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลประเมินผล วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 2
ชื่อ - สกุล : นายเกษมศานต์ กาวิชัย
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลประเมินผล วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 2
ผู้จัด : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 1
ชั่วโมงอบรม : 12
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 10 กรกฎาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 8 สิงหาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :