วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย
ชื่อ - สกุล : นางเยาวลักษณ์ สุวรรณตระการ
หลักสูตร : วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย
ผู้จัด : กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 1
ชั่วโมงอบรม : 3
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 6 สิงหาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 6 สิงหาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :