โครงสร้างกระทาวงศึกษาธิดารเส้นทางวิชาชีพครูจะก้าวเดินไปทิศทางใด
ชื่อ - สกุล : นางเยาวลักษณ์ สุวรรณตระการ
หลักสูตร : โครงสร้างกระทาวงศึกษาธิดารเส้นทางวิชาชีพครูจะก้าวเดินไปทิศทางใด
ผู้จัด : กระทรวงศึกษาธิดาร
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 3
ชั่วโมงอบรม : 3
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 13 สิงหาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 13 สิงหาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :