การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู
ชื่อ - สกุล : นางเยาวลักษณ์ สุวรรณตระการ
หลักสูตร : การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู
ผู้จัด : สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความร่วมมือของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 3
ชั่วโมงอบรม : 6
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 19 พฤษภาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 19 พฤษภาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :