เพศวิถีศึกษา
ชื่อ - สกุล : น.ส.รัชนีกร เกิดไชย
หลักสูตร : เพศวิถีศึกษา
ผู้จัด : กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 117446
ชั่วโมงอบรม : 22
ปีการศึกษา : 2563
วันที่เริ่ม : 29 มกราคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 27 เมษายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :