การอบรม หลักสูตร "เทคนิค การประเมิน คัดกรองทางจิตวิทยา เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน"
ชื่อ - สกุล : จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา
หลักสูตร : การอบรม หลักสูตร "เทคนิค การประเมิน คัดกรองทางจิตวิทยา เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน"
ผู้จัด : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
รหัสหลักสูตร : 60991864
ชั่วโมงอบรม : 12
ปีการศึกษา : 2560
วันที่เริ่ม : 19 สิงหาคม 2560
วันที่สิ้นสุด : 20 สิงหาคม 2560
เอกสาร/หลักฐาน :