การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติ และการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา
ชื่อ - สกุล : น.ส.รัชนีกร เกิดไชย
หลักสูตร : การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติ และการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา
ผู้จัด : มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 62037
ชั่วโมงอบรม : 20
ปีการศึกษา : 2562
วันที่เริ่ม : 14 พฤศจิกายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 13 มีนาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :