การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง แบบออนไลน์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อ - สกุล : น.ส.รัชนีกร เกิดไชย
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง แบบออนไลน์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้จัด : บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จำกัด
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 629041078
ชั่วโมงอบรม : 80
ปีการศึกษา : 2561
วันที่เริ่ม : 12 กรกฎาคม 2561
วันที่สิ้นสุด : 15 กันยายน 2561
เอกสาร/หลักฐาน :