การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่4-6
ชื่อ - สกุล : น.ส.วิลันดา กอบกอง
หลักสูตร : การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่4-6
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 382021
ชั่วโมงอบรม : 20
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 24 พฤษภาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 24 พฤษภาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :