การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร(คูปองครู) หลักสูตร การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเทศไทย 4.0 หลักสูตรระดับสูง (Advanced Level Course))
ชื่อ - สกุล : นางสุมาลี สมบัติปัญญ์
หลักสูตร : การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร(คูปองครู) หลักสูตร การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเทศไทย 4.0 หลักสูตรระดับสูง (Advanced Level Course))
ผู้จัด : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
รหัสหลักสูตร : 61483001006
ชั่วโมงอบรม : 24
ปีการศึกษา : 2561
วันที่เริ่ม : 28 กรกฎาคม 2561
วันที่สิ้นสุด : 15 กันยายน 2561
เอกสาร/หลักฐาน :