ครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
ชื่อ - สกุล : นางปัทมพร กนกน้อยหมอ
หลักสูตร : ครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
ผู้จัด : กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมากรการศึกษาขั้นพื้นบานและมูลนิธิแพทธูเฮลท์
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 84720
ชั่วโมงอบรม : 22
ปีการศึกษา : 2562
วันที่เริ่ม : 1 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 10 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :