อบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์
ชื่อ - สกุล : นางปัทมพร กนกน้อยหมอ
หลักสูตร : อบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 160076972564
ชั่วโมงอบรม : 15
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 14 สิงหาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 15 สิงหาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :