การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับ ม.ปลาย เรื่อง ตรวจพันธุ์ทันด่วน
ชื่อ - สกุล : นายกฤษฎาพงษ์ สุตะ
หลักสูตร : การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับ ม.ปลาย เรื่อง ตรวจพันธุ์ทันด่วน
ผู้จัด : สพฐ. สสวท. และ สะเต็มศึกษา
ระดับ :
ประเภท : Onsite
รหัสหลักสูตร : 0
ชั่วโมงอบรม : 24
ปีการศึกษา : 2562
วันที่เริ่ม : 17 พฤษภาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 20 พฤษภาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :