การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ชื่อ - สกุล : นางปวีณา ปิ่นทอง
หลักสูตร : การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
รหัสหลักสูตร : 60410007
ชั่วโมงอบรม : 16
ปีการศึกษา : 2560
วันที่เริ่ม : 16 กันยายน 2560
วันที่สิ้นสุด : 17 กันยายน 2560
เอกสาร/หลักฐาน :