การเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อ - สกุล : นางปวีณา ปิ่นทอง
หลักสูตร : การเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
รหัสหลักสูตร : 613012019
ชั่วโมงอบรม : 21
ปีการศึกษา : 2561
วันที่เริ่ม : 25 สิงหาคม 2561
วันที่สิ้นสุด : 26 สิงหาคม 2561
เอกสาร/หลักฐาน :