การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.0
ชื่อ - สกุล : นางปวีณา ปิ่นทอง
หลักสูตร : การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.0
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
รหัสหลักสูตร : 60012036
ชั่วโมงอบรม : 16
ปีการศึกษา : 2560
วันที่เริ่ม : 23 กันยายน 2560
วันที่สิ้นสุด : 24 กันยายน 2560
เอกสาร/หลักฐาน :