อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ชื่อ - สกุล : นายพยนต์ อ่อนเป็ง
หลักสูตร : อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ผู้จัด : สพฐ. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 63026
ชั่วโมงอบรม : 20
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 7 เมษายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 7 พฤษภาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :