อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ชื่อ - สกุล : นายพยนต์ อ่อนเป็ง
หลักสูตร : อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ผู้จัด : สพฐ. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
รหัสหลักสูตร : 63025
ชั่วโมงอบรม : 20
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 7 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุด : 7 มีนาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :