การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อ - สกุล : นางปวีณา ปิ่นทอง
หลักสูตร : การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู้จัด : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
รหัสหลักสูตร : 60991058
ชั่วโมงอบรม : 12
ปีการศึกษา : 2560
วันที่เริ่ม : 19 เมษายน 2560
วันที่สิ้นสุด : 21 เมษายน 2560
เอกสาร/หลักฐาน :