หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูบูรณาการสาระ : การจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ ตามรูปแบบการจัดกิจกรรม การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณเชิงจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อ - สกุล : นางศิริลดา เปียงชมภู
หลักสูตร : หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูบูรณาการสาระ : การจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ ตามรูปแบบการจัดกิจกรรม การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณเชิงจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้จัด : หน่วยพัฒนาครู บริษัท อมร 8558 พัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมทางการศึกษา จำกัด
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 623152007
ชั่วโมงอบรม : 20
ปีการศึกษา : 2562
วันที่เริ่ม : 13 เมษายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 15 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :