การพัฒนาสมรรถนะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM Education ที่เน้นทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำรงชีวิต ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อ - สกุล : นางศิริลดา เปียงชมภู
หลักสูตร : การพัฒนาสมรรถนะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM Education ที่เน้นทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำรงชีวิต ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้จัด : หน่วยพัฒนาครู บริษัท อมร 8558 พัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมทางการศึกษา จำกัด
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 623022011
ชั่วโมงอบรม : 20
ปีการศึกษา : 2563
วันที่เริ่ม : 15 พฤษภาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 15 พฤษภาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :